نشانی: گیلان، رشت، یجای خوب
تلفن تماس: 013-xxxxxxx
ایمیل: aidapp@gmail.com